Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.
Start arrow Rozkłady Jazdy arrow Przepisy dla podróżnych  
16.12.2017.
Menu główne
Start
Rozkłady Jazdy
Wynajmy autobusów
Galeria
Ogłoszenia
Media
Polityka prywatności
Nasze Usługi
Stacja Obsługi
Pomoc drogowa
Stacja Kontroli
Serwis Tachografów
Serwis Ogumienia
Stacja Paliw
Parking TIR
Pokoje noclegowe
Twoja Reklama
Pozostałe usługi
Informacja o ciasteczkach
Przepisy dla podróżnych

PRZEPISY DLA PODRÓŻNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS (WYCIĄG)

I. PODRÓŻNY MA PRAWO

1. Pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie, gdy posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przejazdu.

2. Przewozić ze sobą bezpłatnie:

- dzieci w wieku do 4 lat, nie zajmujących osobnego miejsca w autobusie komunikacji zwykłej,

- bagaż podręczny trzymany przez podróżnego na kolanach lub dla rozmieszczenia, którego podróżny może rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje,

- wózek inwalidzki, jeżeli podróżny jest inwalidą poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

3. Przewozić psy, jeżeli trzymane są na smyczy i mają nałożony kaganiec oraz posiadają ważne świadectwo szczepienia. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym. Opłata za przewóz psa bez względu na jego wielkość wynosi jak za jedną sztukę bagażu według tabeli opłat.

4. Uzyskać zwrot należności za niewykorzystany bilet zgodnie z ustalonymi w tym zakresie przepisami.

5. Żądać od obsługi autobusu wszelkich informacji dotyczących przewozu (od kierowcy tylko w czasie postoju).

6. Uzyskać od obsługi autobusu pomoc w razie nagłej choroby lub wypadku w czasie podróży.

II. PODRÓŻNY JEST ZOBOWIĄZANY

1. Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet i okazać go obsłudze przy wejściu do autobusu.

2. Przy płaceniu za przejazd w autobusie żądać wydania biletu.

3. Każdorazowo w momencie wsiadania do autobusy okazywać, bez wezwania kierowcy, bilet miesięczny wraz z dokumentami tożsamość, którego numer odnotowano na bilecie.

4. Zgłosić obsłudze autobusu zamiar przedłużenia swojej podróży poza przystanek, do którego ma ważny bilet.

5. Zachować bilet przez cały czas jazdy i okazywać na żądanie osób upoważnionych do kontroli lub obsługi autobusu.

6. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nieuciążliwy dla innych podróżnych.

7. Wyrównać straty (zanieczyszczenia, uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia autobusu) spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży.

8. Stosować się do przepisów i komunikatów podawanych do wiadomości na terenie dworców, przystanków oraz w autobusie.

 

III. PODRÓŻNEMU NIE WOLNO

1. Zajmować w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innego podróżnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wypisanym numerem miejsca.

2. Otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu kierowcy, w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.

3. Zachowywać się w sposób utrudniający pracę obsłudze autobusu, organom kontroli oraz uciążliwy dla współpodróżnych.

4. Wymuszać przyjęcie do przewozu autobusem przepełnionym.

5. Zanieczyszczać pojazdu, otwierać samowolnie okna, palić tytoniu.

6. Wyrzucać z autobusu przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub spowodować straty materialne.

7. Przewozić przedmiotów:

a) które mogą wyrządzić szkodę podróżnym lub zanieczyścić pojazd,

b) cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych niebezpiecznych,

c) nabitej broni, żywych zwierząt (z wyjątkiem ptaków i ssaków), mebli i telewizorów bez oryginalnych fabrycznych opakowań.

8. Przedsiębiorstwo nie dopuszcza do przewozu i ma prawo usunąć z autobusu osoby:

a) nie przestrzegające obowiązujących przepisów,

b) nietrzeźwe, spożywające alkohol w autobusie, odmawiające zapłacenia za przejazd, zachowujące się nieodpowiednio,

c) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych podróżnych, poprzez wezwanie pasażera do opuszczenia autobusu dobrowolnie lub przy pomocy funkcjonariusza Policji na miejscu zajścia, lub zatrzymać autobus na najbliższym komisariacie Policji.

 

IV. ULGI TARYFOWE

Uprawniony: (komunikacja zw-zwykła; ps-przyśpieszony; p-pośpieszna)

zw-ulga(%) ps-ulga(%) p-ulga(%)

Dzieci w wieku do 4 lat: z osobnym miejscem

7878

-

- bez korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia
100100
100
Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 7878
78
Dzieci i młodzież do 24lat (studenci do 26) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawna - przejazd na linii dom-szkoła-leczenie-rehabilitacja i z powrotem - bilety jednorazowe i miesięczne
7878
78
Jedno z rodziców lub opiekun dziecka niepełnosprawnego - bilety jednorazowe
78
78
78
Uczniowie do ukończenia 24 lat, studenci do 26 lat - bilety miesięczne 49
49
-
Młodzież szkolna do 24 lat, studenci  do 26 lat - ulga handlowa - trasa  Łomża - Warszawa - Łomża30
30 30
Młodzież szkolna do 24 lat, studenci  do 26 lat - ulga handlowa - trasa Łomża - Olsztyn - Gdańsk252525
PROMOCJA - WSZYSCY - ulga handlowa - trasa Ełk - Grajewo - Białystok - Grajewo - Ełk101010
Nauczyciele - bilety miesięczne 37
-
-
Inwalida wojenny wojskowy I grupy
78
78
78
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu i wojskowemu I grupy inwalidzkiej (osoba pełnoletnia)95
95
95
Inwalida wojenny wojskowy z inną niż I grupą, bez opiekuna
37
37
37
Kombatant bez opiekuna
3737
-
Inwalida (w tym niewidomy) I grupy lub niezdolny do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawny o stopniu znacznym
4937
37

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży:

- niewidomego (z każdą grupą - osoba która ukończyła 13 lat lub pies)

- niezdolnego do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawnego o stopniu znacznym lub inwalidy I grupy (osoba pełnoletnia)

9595
95
Osoby niewidome oprócz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, lub niepełnosprawnych o stopniu znacznym lub inwalidy I grupy - bilety jednorazowe i miesięczne
3737
37

Posiadający zaświadczenie o wykonywaniu obowiązków służbowych i legitymację służbową

Umundurowani Funkcjonariusze Straży Graniczne

Funkcjonariusze Celni

Umundurowani Policjanci

Żandarmeria Wojskowa

7878
-
Żołnierze odbywający niezawodowa służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i nad terminowej oraz spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych na podstawie książeczki wojskowej 7878
-
Poseł, Senator
100
100
100
Bezrobotny na podstawie posiadanego zlecenia - biletu kredytowego na przejazd autobusem ( nie mylić z karta aktywności zawodowej bezrobotnego)
100
100
100

V. REKLAMACJE

1. Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest bilet niewykorzystany i zwrócony przewoźnikowi po uzyskaniu poświadczenia niewykorzystania tego biletu na przejazd.

2. Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje dyżurny ruchu w punkcie odprawy przed terminem odjazdu autobusu.

3. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet na przejazd zgodnie z przepisami dokonuje:

- kasa biletowa przed terminem odjazdu,

- dyrekcja Przedsiębiorstwa PKS prowadzącego dany kurs autobusowy, na podstawie wniesionej pisemnej reklamacji.

4. Za wydanie wtórnika biletu miesięcznego pobierana jest opłata manipulacyjna.

 

VI. INNE POSTANOWIENIA

1. Bilet miesięczny bez zaświadczenia oraz wpisanego jego numeru jest nieważny.

2. Bilety noszące ślady podrabiania lub fałszowania są zatrzymywane, a sprawa kierowana jest do organów Policji.

3. Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłaty umowne na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.

4. Osoby, które nie posiadają wykupionego biletu na określony kurs autobusowy, którym zamierzają odbyć podróż, mogą zająć miejsce w autobusie za zgodą kierowcy - konduktora.

5. Nieznajomość przepisów nie zwalnia podróżnego od odpowiedzialności karnej za ich przestrzeganie.

6. Przy zakupie biletu ulgowego lub pobrania biletu bezpłatnego tzw. zerowego pasażer zobowiązany jest do okazania dokumentu upoważniającego do korzystania z usług.

7. Kierowca jest upoważniony do kontroli biletów. Kierowca ma prawo i obowiązek do kontroli dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

VII. KARY PIENIĘŻNE

1. Za przejazd bez ważnego biletu - jako 50-krotność ceny najniższego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego przewoźnika.

2. Za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy, na przewóz których taryfa przewiduje opłaty, bez uiszczenia tych opłat lub też bez zachowania warunków rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych jako 20-krotność ceny najniższego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego przewoźnika.

3. W przypadku uiszczenia opłaty bezpośrednio rewizorowi lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia biletu karnego kredytowego, wysokość opłaty dodatkowej (kary) ustalonej jak w pkt.1 lub 2 obniża się o 30%.

4. Niezależnie od opłaty dodatkowej (kary) podróżny zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowej (wykupić bilet u kierowcy.

5. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150- krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika.

6. Przy odwołaniu od opłat dodatkowych (kar) pobierana jest opłata manipulacyjna.

VIII. SKARGI I WNIOSKI

Korespondencję należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo PKS w Łomży Al. Józefa Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów. Dz.U.Nr 175 poz. 1440 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz. U. Nr 119 poz. 575 z 1995 r. z późniejszymi zmianami. Taryfa przewozu osób z międzymiastowej komunikacji autobusowej Przedsiębiorstwa PKS w Łomży

 

 

 

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside